Obchodní podmínky e-shop Vodo-plasttop s.r.o. 

Obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.vodo-plasttop.cz, provozovatel firma Vodo-plasttop s.r.o., k Vápence 12, 69201 Mikulov. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 

Informace o uzavřené kupní smlouvě: Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu. 

Kupní smlouva:  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami. 

Odpovědnost za vady zboží-záruka a rozpor s kupní smlouvou: Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). 

Záruční práva: Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být dle záručních listů stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. 
Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 

Práva vyplývající ze záruky 

Spotřebitelitel při uplatnění záruky má:  

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy  

Rozpor s kupní smlouvou: Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:  

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy  

Spotřebitel nejprve může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit  

Uplatnění reklamace: Reklamace, aneb uplatnění odpovědnosti za vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu provozovatel obchodu jako prodávající. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na naše pracovníky tel.+420777199431, nebo na náš email: info@vodo-plasttop.cz. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů (zejména poštovného) v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.  

Reklamační protokol ke stažení

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.  

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy: Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku e-mail: info@vodo-plasttop.cz, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 2 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou), identifikace kupujícího, respektive je možné uvést také číslo objednávky.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající nemůže vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  

Spotřebitel, zákazník nemůže odstoupit od smluv 

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na kolísání finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkázy, opotřebení nebo zastarání
 • jde-li o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.  

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů  

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz  

Platební podmínky: Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.  

Všechny ceny jsou nabízeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Toto ustanovení je zakotveno v § 1821.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.   

Způsob plateb 

 • platba v hotovosti při převzetí zboží
 • platba na dobírku
 • platba bankovním převodem (dle domluvy s obchodem)                                                                                                                     

Dodací podmínky: Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován telefonicky nebo na e-mail). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.  

 • Obchodní balík České pošty-(balíková služba do 30kg celkové váhy 1balík). Přeprava jen v rámci ČR. Balík je doručován do 48 hodin po vyzvednutí od dodavatele, zpravidla do 12,00h. V případě nezastižení je možno balík vyzvednout na poště dle daného PSČ. Sledování zásilek na https://www.postaonline.cz/trackandtrace, nebo na bezplatné telefonní lince 800 177 889.  
 • Top Trans dopravní společnost(přeprava zásilek od,01kg do 3000kg), která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice, a to následující pracovní den od odeslání zásilky. Doručování zásilek v pracovní dny od 8 do 18 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, přepravní služba Vás bude kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle. V případě problémů s doručením kontaktujte Toptrans tel. 272 761 785, 272767 626 nebo stránky http://www.toptrans.cz, kde zjistíte podle Vašeho bydliště informace o středisku, které zajišťuje doručení Vaší objednané zásilky.   
 • Obchodní balík GLS Business Small Parcel (Balíková služba do 30kg celkové váhy 1balík) Přeprava jen v rámci ČR. Balík je doručován do 48 hodin po vyzvednutí od dodavatele, zpravidla do 16,00h. Sledování zásilek - https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek 

Ceník přepravného v České republice-Hmotnost balíku poštovné+balné:  

 • Česká Pošta: obchodní balík do 30Kg 171,- s DPH (1ks balíku nebo kus), každý další balík +171,-kč s DPH, (bez přepravy keramiky,skla a výrobků z litého mramoru). Maximální délka 200cm. Doprava jen Česká republika
 • Toptrans přepravní společnost: paletová a kusová doprava pro těžší zásilky (10-40kg 690,-s DPH), (41-74kg 890,-kč s DPH), (75-119kg 990,-kč s DPH), (120-200kg 1600,-kč s DPH), (201-250kg 2000,-kč s DPH). Přeprava keramiky a výrobků z litého mramoru, vany, vaničky a sprchové kouty, koupelnový nábytek, ohřívače vody, radiátory a kotle. Kanalizační trubky, vodovodní a topenářské potrubí nad 200cm délky. Doprava jen Česká republika.
 • GLS: GLS Business Small Parcel , obchodní balík do 30kg 138,-kč.(1ks balíku nebo kus), každý další balík +138kč s DPH, (bez přepravy keramiky,skla a výrobků z litého mramoru, vany a sprchové kouty). Maximální délka 150cm. Doprava jen Česká republika.  
 • ZDARMA - dle nastavených aktuálních akcí provozovatele internetového obchodu  

Upozornění ! - všechny expedice vyřizujeme do 3dnů po doručení a potvrzení objednávky. V případě jiného termínu upozorňujeme zákazníka telefonicky nebo na e-mail.  

Provozovatel internetového obchodu www.vodo-plasttop.cz se zavazuje:
Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Údaje, které zadáváte při registraci:  

 • Jméno a příjmení, adresa firmy
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefon
 • IČO,DIČ
 • Bankovní spojení
 • E-mail  

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Používáme je k realizaci Vaší zakázky za nakoupené zboží, a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, uveďte prosím alternativní adresu dodání. Poskytnuté údaje nám umožní vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací atd.) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. 

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům!  

Záruční listy: Záruční listy ke zboží nevyplňujeme při expedici, protože ze zákona má zákazník 14 dní od dodání zboží na odstoupení od smlouvy a i proto, že jsou uzavřeny v originálních obalech. U běžného zboží k možné reklamaci stačí dle českého práva pouze potvrzený nákupní doklad. Záruční list slouží pouze jako příloha, např. pro záznamy servisu, apod. V okamžiku, kdy budete chtít záruční list potvrdit, zašlete nám jej na naši adresu. Potvrdíme, a ihned zašleme zpět.